Regulamin

I . Informacje ogólne

* Właścicielem sklepu internetowego projekteden.com.pl jest firma:

Projekt EDEN Izabela Wiśniewska-Chruściel
Armii Krajowej 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki 
NIP: 8221202189 REGON: 384681488

wpisana do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

* Adres do korespondencji: 
Projekt EDEN, Armii Krajowej 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki, email: projekteden24@gmail.com

* Dane Klientów sklepu będą wykorzystywane do realizacji zamówień będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych", Dz. U. nr 133 poz. 883. 

II. Zasady zamawiania

* Ceny towarów znajdujących się w sklepie projekteden.com.pl podane są w złotych w kwocie brutto.

  • Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.

* Zamówienia należy składać poprzez serwis sklepu projekteden.com.pl lub telefonicznie pod numerem 698 842 880

* W celu przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienty podaje numer telefonu oraz adres e-mail, na który można przesłać informacje, jeżeli jest inny, niż adres, z którego wysłano zamówienie.

* Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.

III. Wysyłka i zapłata

* Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu.

* Termin wysyłki zamówionych produktów to maksymalnie 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego.

* Jeżeli termin wysyłki przypada na dzień świąteczny, wówczas wysyłka nastąpi w następnym dniu roboczym.

* Rozliczenia transakcji e-przelewem, kartą oraz BLIKiem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu hotpay.pl

IV. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub w przypadku usług – zawarcia umowy, 
Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, 
pisząc na adres e-mail: projekteden24@gmail.com

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. 
Przesyłkę należy nadać na adres korespondencyjny.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy 
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):


Ja .......................................

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ...................................................,

numer zamówienia .................................
Imię i nazwisko: .....................................
Adres: ...................................................
Data: ....................................................
Podpis: .................................................

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

V. Brak odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie projekteden.com.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) 
w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VI. Opis procedury reklamacyjnej:

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem: https://projekteden.com.pl/reklamacje korzystając z formularza lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


VII. Ochrona danych osobowych 

1. Administratorem Danych Osobowych (dalej „ADO”) Klientów jest Izabela Wiśniewska-Chruściel prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Projekt EDEN z siedzibą ul. Armii Krajowej 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 8221202189, REGON: 384681488

2. ADO przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) . ADO stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

3. Dane osobowe Klienta, podane w formularzu zamówienia, będą przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności wystawienia paragonu albo faktury i nadania przesyłki, a także mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez ADO marketingu bezpośredniego własnych produktów.

4. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ADO informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

5. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

6. Klient ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

VIII. Postanowienia końcowe

* Firma Projekt EDEN zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen. Zmiany te będą ważne od chwili zamieszczenia ich na stronie projekteden.com.pl

* W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.